Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych

oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt ten jest adresowany do uczniów z Technikum z klas kształcących w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy. Otrzymają oni szansę wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy organizowany w Wielkiej Brytanii w miejscowości Portsmouth.

Na wszystkich uczestników czekają kompleksowe kursy przygotowawcze w tym: szkolenie językowe, szkolenie kulturowe, szkolenie pedagogiczne. Udział w projekcie jest darmowy, a Unia Europejska finansuje wszystkie koszty związane z transportem, pobytem, zakwaterowaniem, a nawet przyznaje kieszonkowe na dodatkowe wyżywienie podczas pobytu.

W trakcie udziału w projekcie uczniowie, oprócz realizowania stażu u wybranych pracodawców, będą zwiedzać wiele ciekawych miejsc dzięki bogatemu programowi kulturowemu, przygotowanemu przez organizację partnerską. 

Naszym Partnerem jest angielska firma TRAINING VISION, zajmująca się rozwojem międzynarodowych projektów mobilności. Poza organizowaniem praktyk zawodowych w bardzo różnych dziedzinach firma organizuje także wizyty studyjne, zajęcia społeczno-kulturalne. Misją firmy jest zapewnienie miejsc praktyk i staży na wysokim poziomie, zwiększając perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników. Partner zobowiązał się do przygotowania programu kulturalnego, który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji. 

Wyjazd do Wielkiej Brytanii planowany jest w terminie 28.06.-25.07.2015r. Uczniowie wyjadą na staż z dwoma opiekunami. Staż będzie monitorowany przez obydwu partnerów, a po jego zakończeniu dokonana zostanie ewaluacja.
Po powrocie uczniów ze stażu odbędzie się upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów. Efektem stażu będzie przede wszystkim uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, potwierdzającego zdobyte wiadomości, umiejętności i szkolenie zawodowe odbyte za granicą. Uczestnicy stażu otrzymają również certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Główne cele projektu:

1. Pogłębienie kompetencji zawodowych uczestników stażu poprzez stawianie czoła sytuacjom realnym, poprzez zdobycie doświadczenia w miejscach pracy o standardzie europejskim, różnego od tego, które może być zdobyte w lokalnych polskich firmach.

2. Pogłębienie kompetencji językowych specyfiki branży ekonomicznej, informatycznej, hotelarskiej.

3. Pogłębienie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego.

4. Przygotowanie do większej mobilności, elastyczności i nabycie umiejętności szybkiego adaptowania się do nowych warunków pracy.

5. Poznanie zasad kultury i obyczajów biznesowych firmy i dnia codziennego społeczności Wielkiej Brytanii.

6. Zapoznanie się z podziałem administracyjnym Wielkiej Brytanii.

7. Poznanie zasad tworzenia własnej firmy na gruncie Wielkiej Brytanii.

8. Nabycie umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z pracodawcą, kontrahentem i społecznością lokalną Wielkiej Brytanii, zachęcanie do otwartości i współpracy.

Serdecznie zachęcamy do udziału.