PATRONAT


Imię Narodów Zjednoczonej Europy ...
Zespół Szkół w Polkowicach przyjął z dniem 15. września 2003 roku zaszczytne imię Narodów Zjednoczonej Europy. Dnia 27 listopada 2003 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Fakt ten stał się ważnym elementem szkolnej tradycji.

Historia ...
Ponad 10 lat temu narodziła się idea "Europy Narodów" - głęboko humanistyczna myśl o połączeniu społecznośći o rożnej kulturze, odrębnych wartościach i języku, ale jednoczących się we wspólnych celach i działaniu. Narody Zjednoczonej Europy tworzą dorobek całej kultury europejskiej, to historia kontynentu i wypracowane przez 2 tysiące lat idee demokracji, braterstwa, pokoju, współpracy i wolności.

Dlaczego ? ...
Dlaczego Zespół Szkół otrzymał imię Narodów Zjednoczonej Europy ? Ideały przyświecające Narodom jednoczącej się Europy to wartości, na których opiera się proces kształcenia i wychowania w tej szkole. Szkoła pragnie kształtować wzór młodego obywatela Europejczyka jako człowieka światłego, przedsiębiorczego i utożsamiającego się z europejską tradycją kulturową.
Zamiarem Szkoły jest kontynuowanie i dalsze rozwijanie współpracy z zagranicznymi partnerami w szkolnictwie i nie tylko tam.
Szkoła wspiera poprzez działania edukacyjne i wychowawcze procesy jednoczenia się narodów Europy, które stają się dla świata symbolem nowej eopki i nowego ładu. Idea "Europy Narodów" jest wiodąca w działaniach promocyjnych Zespołu Szkół.

Cel ...
Wierzymy, że imię Szkoły przyczyni się do rozpropagowania Zespołu Szkół jako placówki edukacyjnej otwartej na Europę i świat.

Realizacja ...
W jaki sposób Zespół Szkół realizuje ideę "Europy Narodów" ?

Nasza szkoła...
* Od kilku lat aktywnie działa w sieci szkoł stowarzyszonych w UNESCO.
* Organizuje sesje popularnonaukowe z udziałem przedstawicieli świata nauki na temat problematyki europejskiej, demokracji i praw człowieka.
* Uczestniczy w symulacyjnych sesjach ONZ.
* Umożliwia udział uczniów w takich międzynarodowych programach, jak "Dzień Wody", "XXI wiek bez narkotyków".
* Stale rozwija współpracę z placówkami edukacyjnymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Czechach i na Ukrainie.
* Rzetelnie przygotowuje do Olipiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olipiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Konkursu "Wiedzy o Demokracji i Europie"
* Bierze udział w "Ogólnopolskim Plebiscycie »Złota Pięćdziesiątka« Szkół Otwartych na Unię Europejską 2005."
* Uczestniczy od lat w europejskich programach edukacyjnych "Socrates-Lingua" i "Socrates-Comenius".
* Jest autorem innowacji pedagogicznej, tak zwanej klasy europejskiej.
* Kształci i wychowuje w duchu poszanowania takich ogólnoświatowych wartości, jak humanizm, godność człowieka, braterstwo i demokracja.