projekt

 

 

ProjeKt: Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

 

Informacje o projekcie Aktualności

 

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa:  7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie:  7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

 

Beneficjent: Powiat Polkowicki

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

 

Realizatorem projektu jest: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 

Cel główny projektu: zasadnicza poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej zawodowej w Zespole Szkół w Polkowicach.

 

Wartość projektu: 1 989 343,72 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 689 896,67 PLN

 

Wkład własny: 298 217,05 PLN

Okres realizacji projektu: 30.06.2016 r. – 31.07.2018 r.

Cele szczegółowe projektu:

– dostosowanie wyposażenia do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy – poprzez zakup wyposażenia wraz oprogramowaniem wykorzystywanego na stanowiskach, na których zatrudniani są: technik spedytor, technik informatyk, elektromechanik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista;

– dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uwzględniające minimalne standardy zawarte w podstawie programowej – poprzez zakup wyposażenia, które wspiera kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy wskazanymi w dokumencie pod nazwą „Analiza potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy”, w tym w zawodach szkolnych referencyjnych dla

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne: wyposażenie 4 pracowni przyrodniczych; wyposażenie 5 pracowni do nauki w zawodzie: technik spedytor, technik informatyk (2 pracownie), technik organizacji reklamy, technik ekonomista; wyposażenie 1 pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim, gminie Polkowice, mieście Polkowice, na działce nr 315/164 (pełny numer działki 021604_4.0001.315/164). Projekt nie dotyczy budowy nowej infrastruktury służącej praktycznej nauce zawodu, jak również nie uwzględnia prac budowlanych i nie wymaga uzyskania zezwoleń na jego realizację. Projekt nie jest projektem dużym, nie generuje dochodu i nie jest objęty pomocą publiczną.

Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. Dla uruchomienia produktów projektu nie jest wymagana realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nieuwzględnionych w zakresie rzeczowym. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej i Zadanie nr 2 Promocja i informacja. Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem projektu będzie Powiat Polkowicki. Projekt uwzględnia zakup sprzętu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie zasobów TIK w placówce.

Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie. Wnioskodawca udzielił Dyrektorowi ZS w Polkowicach pełnomocnictwa do przystąpienia i realizacji przedmiotowego projektu. Zespół projektowy tworzą pracownicy ZS w Polkowicach. Zespół projektowy otrzymał wsparcie zewnętrzne na etapie przygotowawczym i otrzyma wsparcie na etapie realizacji (wsparcie zostanie udzielone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Polkowicach i będzie dotyczyło przede wszystkim przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz rozliczenia finansowego projektu). Za faktyczne użytkowanie produktów projektu odpowiedzialny będzie ZS w Polkowicach.

 

plakat wzmocnienie