I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 
Dla ucznia szkoły średniej, kończącej się maturą, ale nie dla absolwenta.
Warunki jakie musi spełniać kandydat:
- Osiągnął najwyższą średnią ocen na dany typ szkoły - średnia ocen minimum 4,75:
- Lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre.
Procedura :
1. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, przedstawia wniosek radzie szkoły w przypadku jej braku, radzie pedagogicznej uzasadniając decyzję przedstawiając dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.
2. Wychowawca klasy dostarcza dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.
3. Kandydatury uczniów przedstawiane są na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna na mocy uchwały zatwierdza kandydatury, po jednej z danego typu szkoły (LO -1 , TE - 1).
5. Zatwierdzoną kandydaturę dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty.
6. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku szkolnego /10 miesięcy/.
Dodatkowe informacje:
www.men.gov.pl

 

II. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Dla uczniów szkół średnich, także dla absolwentów.
Stypendia te nie dotyczą osiągnięć sportowych i artystycznych.
Warunki jakie musi spełniać kandydat:
- Jest laureatem międzynarodowej i krajowej olimpiady przedmiotowej lub turnieju;
- Jest laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję lub stowarzyszenie naukowe;
- Uzyskał celujące i bardzo dobre wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
- Uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne nie niższe niż dobre.
Procedura:
1. Wniosek o przyznanie stypendium składa Rada Pedagogiczna do Kuratora Oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły/ Rady Rodziców.
2. Wychowawca kompletuje dokumentację potwierdzającą osiągnięcia ucznia, którą dostarcza się do wniosku wysyłanego do Kuratorium.
Dodatkowe informacje:
www.men.gov.pl


III. Stypendium Naukowe Burmistrza Polkowic.
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (liceum, technikum).
Przyznawane są dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Polkowice.
Warunki, które musi spełniać kandydat:
- Jest laureatem bądź finalistą konkursu międzynarodowego, ogólnopolskiego;
- Jest laureatem bądź finalistą konkursu, olimpiady o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, okręgowym, centralnym
Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium dla laureatów i finalistów konkursu, olimpiad jest otrzymanie w klasyfikacji oceny dobrej za zachowanie przy średniej ocen minimum 4,0.
- Osiąga wysokie wyniki w nauce- średnia ocen co najmniej 4,9 i wzorowe zachowanie.
Wykazujący się aktywną działalnością społeczną na rzecz gminy.
Z wnioskiem mogą występować:
1. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
3. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wnioski składa się w Urzędzie Gminy w Polkowicach na koniec roku szkolnego.
Stypendium ma charakter jednorazowej wypłaty.
Dodatkowe informacje:
www.polkowice.pl 


 
IV. Stypendium Naukowe Dyrektora Szkoły.
 

§ 1

1. Stypendium o charakterze motywacyjnym jest przyznawane uczniom Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

§ 2

2. Stypendiami o charakterze motywacyjnym są:
- stypendium za wyniki w nauce,
- stypendium za osiągnięcia sportowe;

§ 3

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

2. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek wychowawcy.

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca przedstawia na Klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej, a następnie składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

4. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (2 x - zasiłek rodzinny).

§ 4

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na zakończenie semestru lub roku szkolnego.

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.

§ 5

1. Stypendium za wyniki w nauce uczniom Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyznawane jest po spełnieniu przez ucznia łącznie następujących warunków:
- najwcześniej po ukończeniu pierwszego semestru nauki i po każdym następnym semestrze, uzyskaniu średniej ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
- uzyskaniu co najmniej dobrej oceny z zachowania,
- absolwentom szkół powyższe kryteria określa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły.
 
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest po spełnieniu przez ucznia łącznie następujących warunków:
- najwcześniej po ukończeniu pierwszego semestru nauki i po każdym następnym semestrze, uzyskaniu wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
- uzyskaniu co najmniej oceny dobrej z zachowania.

§ 6

1. Nagroda książkowa może być przyznana absolwentowi szkoły lub uczniowi, który uzyskał promocję do klasy programowo wyższej i spełnia co najmniej jeden z wymogów:
- uzyskał średnią ocen za wyniki w nauce co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- uzyskał 100% frekwencję i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

§ 7

1. Przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym oraz nagród książkowych uzależnione jest od możliwości finansowych szkoły.

2. W przypadku, gdy środki finansowe szkoły nie pozwalają na przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym lub nagród książkowych zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, decyzję o ich podziale podejmuje dyrektor szkoły.

3. Decyzją dyrektora stypendium o charakterze motywacyjnym może mieć formę nagrody rzeczowej.