I. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (mieszkańców gminy Polkowice).
 
O pomoc materialną może ubiegać się uczeń zameldowany na pobyt stały na terenie danej gminy.
Pomoc o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
2. O pomoc materialną może ubiegać się uczeń z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 316 zł (netto).
3. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników,
4. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
5. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
6. Zgodnie z artykułem 90e ustawy o systemie oświaty uczniowi znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji może być przyznany zasiłek szkolny niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego jego przyznanie.
7. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może wystąpić:
- jeden z rodziców, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń, słuchacz,
- dyrektor szkoły,
8. Wnioski o przyznanie stypendium można pobierać w urzędach gminy właściwych do miejsca zamieszkania.
9. Szczegółowych informacji można uzyskać we właściwych urzędach gminy.
10. w przypadku mieszkańców gminy Polkowice informacje znajdują się na stronie internetowej
www.polkowice.pl
11.Termin składania wniosków dla mieszkańców gminy Polkowice upływa dnia 15.09.2009 r. Wnioski można pobierać i składać w Urzędzie Gminy w Polkowicach.

 

II. Stypendium z Urzędu Marszałkowskiego.  


„Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych" - nowy program wsparcia stypendialnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


1. Informacje ogólne o projekcie

„Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Program jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia będą przyznawane uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych.

2. Kto może skorzystać z programu stypendialnego

W projekcie mogą brać udział uczniowie, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Regulamin ten dostępny jest na stronie internetowej http://www.stypendiapokl.dolnyslask.pl

Wsparciem stypendialnym objęci zostaną uczniowie spełniający następujące kryteria:

1. Zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego,

2. Pochodzenie z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W roku szkolnym 2008/2009 będzie to kwota 1008,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne będzie to kwota 1166,00 zł.

Dodatkowo wymagane będzie spełnienie przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:

1. Uzyskanie z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno - przyrodniczych lub z przedmiotów technicznych średniej ocen na poziomie minimum 4,50, obliczonej w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki,

2. Uzyskanie w roku szkolnym 2007/2008 tytułu laureata przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty,

3. Uzyskanie w roku szkolnym 2007/2008 tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju ogólnopolskiego, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125),

4. Uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, przeprowadzonego w roku 2008, co najmniej 38 punktów,

5. Uzyskanie z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w roku 2008, co najmniej 46 punktów,

6. Uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczonej na podstawie świadectwa końcowego lub promocyjnego z roku szkolnego 2007/2008, na poziomie nie niższym niż 4,50.


3. Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie wsparcia stypendialnego należy dołączyć:

• ostatnie świadectwo szkolne za rok nauki poprzedzający rok szkolny 2008/2009 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły),

• dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział w konkursach, olimpiadach, turniejach (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły),

• zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach rodziny ucznia za poprzedni rok podatkowy (2007r.), o którym mowa w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wraz z oświadczeniem o dochodach przypadających na członka rodziny ucznia, wyliczonym w oparciu o w/w zaświadczenia.


Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem: nazwa i adres wnioskodawcy, adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Edukacji i Nauki, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego".

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki, Wybrzeże Słowackiego 12-14 Wrocław (obecnie: wejście od ul. Mazowieckiej 17, IV piętro, pokój 413, 414) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2008 r. w godzinach pracy urzędu. Dokumentację można również wysłać pocztą.

Wnioski niekompletne - niewypełnione we wszystkich punktach oraz bez wymaganych załączników, a także złożone po terminie - nie będą rozpatrywane.