01-Regulamin Rady Pedagogicznej 

 

Procedura postępowania w odniesieniu do ucznia nierealizującego obowiązku nauki


 

I. Postawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami)

3. Statut Zespołu Szkół


II.  Procedura określa kolejne zdania szkoły w stosunku do ucznia, u którego podejmowane działania nie przynoszą poprawy.

1. Upomnienie wychowawcy zgodne ze statutem Zespołu Szkół

2. Upomnienie wychowawcy z wykorzystaniem (druk u pedagoga szkolnego).

3. Zastosowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji ucznia przez wychowawcę, pedagoga i nauczycieli uczących we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami.

4. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o obowiązujących przepisach szkolnych i prawnych.

5. Nagana dyrektora szkoły z poinformowaniem rodziców/prawnych opiekunów.

6. Poinformowanie właściwego Urzędu Gminy o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku nauki i przedsięwziętych działaniach – druk u pedagoga szkolnego.

7. Stosowanie kolejnych kar statutowych do skreślenia z listy uczniów włącznie.

8. Poinformowanie właściwego Urzędu Gminy o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

O realizacji powyższych działań na bieżąco informowani są rodzice/prawni opiekunowie.

   


 

   
Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku nauki

  

I. Postawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami)

3. Statut Zespołu Szkół

  

II.  Procedura

1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwienia nieobecności ucznia zajęciach lekcyjnych ( w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica).

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.

4. Również do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje pedagogowi wykaz uczniów, którzy maja nieusprawiedliwione nieobecności.

5. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę o terminie o 3 dnia nieobecności)

6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie (patrz pkt.2) wychowawca wyjaśnia przyczyny nieobecności z rodzicami lub opiekunami.

7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie lub listownie. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.

8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić w danym dniu z lekcji (np. z powodu wizyty u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt.

9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.

10. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami i zgłasza wychowawcy.

11. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą(rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne),rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły (druk upomnienia u pedagoga szkolnego – wypełnia wychowawca) zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku nauki, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły oraz informuje, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

12. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkonego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina (druk u pedagoga szkolnego). Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –zmiana opublikowana w Dz. U z 2002 r.