W dniach 07.10 i 09.10.2013 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zostały przeprowadzone cykliczne szkolenia dla uczniów klas pierwszych na temat praw i obowiązków pracownika młodocianego. W spotkaniach wzięło udział 42 uczniów, w tym 34 naszych uczestników. Działanie to wypłynęło z realizacji programu HP 1-23 w Polkowicach pn. "Nasz pierwszy krok".

Kadra hufca zapoznała młodzież z pojęciem pracownika młodocianego. Podkreślono, że jest to pierwsza praca, podczas której młodociani zdobywają doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców i niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych po trzech latach nauki. Zwrócono uwagę na dokumenty, na podstawie których mogą być oni zatrudniani (umowa o pracę, badania lekarskie, karta szkolenia z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych).

Szczegółowo omówiono umowę o pracę, jej zawartość merytoryczną, sposób nawiązywania i rozwiązywana stosunku pracy, okres zatrudnienia, czas pracy, zawarte w niej prawa i obowiązki (dotyczące pracodawcy i pracownika), wysokość wynagrodzenia. Wiele uwagi poświęcono urlopom, w tym możliwości skorzystania z urlopu bezpłatnego. Poinformowano także o możliwości uzyskania pomocy prawnej w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach spornych lub dotyczących naruszenia praw pracowniczych.

Na zakończenie uczestnicy zadawali pytania dotyczące przysługującym im praw.  Prowadzący spotkania - Zofia Maziarka i Katarzyna Pereszczuk - zachęcały młodzież do dzielenia się wątpliwościami z kadrą hufca, bo szybkie rozwiązywanie problemów jest konieczne dla dobrej pracy. Nasza hufcowa biblioteczka merytoryczna wzbogaciła się o kompendium wiedzy na temat prawa pracy otrzymanej z PPP w Lubinie od zaprzyjaźnionej pani Ewy Górniak – doradcy zawodowego.

Opracowanie: Zofia Maziarka - st. Wychowawca

Zdjęcia: Anita Słojewska