Informujemy, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Wśród preferencji znajduje się m.in. wykształcenie zdobyte po ukończeniu klasy/szkoły, w której kandydat realizował program nauczania o profilu dotyczącym zasadniczego funkcjonowania formacji mundurowych.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
• posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
• która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
• o nieposzlakowanej opinii,
• niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystająca w pełni z praw publicznych,
• posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
• gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
• która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

Szczegóły na: https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/7457/

 prom

Opublikował: Piotr Błażejczyk