"Informujemy uczniów/absolwentów, którzy nie zdali kwalifikacji egzaminu zawodowego lub jej części, że sami muszą pamiętać o wypełnieniu deklaracji chęci przystąpienia do tej kwalifikacji lub jej części i przyniesieniu wypełnionej deklaracji do sekretariatu uczniowskiego (A18) w terminie wskazanym przez procedury OKE.

Aktualne procedury oraz formularz deklaracji znajdują się na stronie szkoły w zakładce EPKwZ oraz w sekretariacie uczniowskim (A18).

Pracownik sekretariatu chętnie udzieli informacji na temat poprawy niezaliczonej kwalifikacji lub jej części i pomoże przy wypełnieniu deklaracji."

Informacje ogólne

1. Dla kogo będzie przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (egzamin zawodowy)

– wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 r.

– wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r.

2. Struktura egzaminu

3. Miejsce przeprowadzania egzaminu

4. Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2019 roku

5. Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin

– warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację

– warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

6. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

– wykaz 2012 r.

– wykaz 2017 r.

7. Strona OKE we Wrocławiu

https://oke.wroc.pl

 

Informacje dla zdających

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dla absolwentów ZSZ, techników, szkół policealnych oraz osób, które ukończyły KKZ (nie dotyczy aktualnych uczniów/słuchaczy)

Informacja o terminie składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec – lipiec 2019 r.czerwiec – lipiec 2019 r.

 

Komunikaty

– Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2019 roku

– Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2019 roku

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

– Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna Sesja styczeń - luty 2019

– Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna Sesja styczeń - luty 2019


 Deklaracje i wnioski

– Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

– Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

– Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

– Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

– Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


 Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:

'– przez uczniów/słuchaczy

– przez absolwentów szkół

– przez absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

– przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy

– dla osób dorosłych, które są uczestnikiem lub ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych organizowane przez Starostę