logo 2

 

 ProjeKt: "Zagraniczne staże szansą na sukces zawodowy"

 

 

 
 

Zespół Szkół m. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach ma przyjemność poinformować, iż rozpoczyna się realizacja projektu Programu Erasmus+, Zagraniczne staże szansą na sukces zawodowynr 2019-1-PL01-KA102-064344.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada udział 24 uczniów kształcący się w zawodach technik elektryk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik spedytor, technik hotelarstwa, elektromechanik i sprzedawca.

Zakłada się zorganizowanie dwóch dwutygodniowych mobilności po 12 osób każda wraz z osobą towarzyszącą (nauczycielem) w południowej Hiszpanii. Obie grupy swój staż odbędą w Sewilli. Projekt zakłada, że w każdej grupie znajdzie się po 3 osoby z danego kierunku.

Terminy realizacji staży zagranicznych:

 

Grupa 1

Data przyjazdu

18-07-2021

Data wyjazdu

31-07-2021

Liczba stażystaów

12

Liczba osób towarzyszących

2

Liczba stażystów z danego kierunku

Technik informatyk,   technik organizacji reklamy,   technik elektryk,   elektromechanik

 

 

Grupa 2

Data przyjazdu

01-08-2021

Data wyjazdu

14-08-2021

Liczba stażystaów

12

Liczba osób towarzyszących

2

Liczba stażystów z danego kierunku

Technik ekonomista,  technik hotelarstwa,  technik spedytor,  sprzedawca          

 

Projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach technicznych co pozwala w naturalny sposób zrealizować potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności przez młodych ludzi, którzy chcą być konkurencyjni na rynku pracy. Do najważniejszych celów projektu zaliczymy:

  • nabycie szerokiego spektrum kompetencji zawodowych,
  • podniesienie kompetencji w zakresie stosowania języka angielskiego i hiszpańskiego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe,
  • nabycie umiejętności interdyscyplinarnych np. umiejętność pracy w międzynarodowej grupie projektowej,
  • podniesienie swojej samooceny,
  • certyfikacja nabytej wiedzy i umiejętności w celu większej konkurencyjności na rynku pracy.

Instytucja partnerska:

Naszym Partnerem jest międzynarodowa firma doradcza i szkoleniowa, specjalizującą się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego z siedzibami w hiszpańskiej Andaluzji (Sewilla, Ubeda, Malaga). Jako organizator szkoleń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół zawodowych, seminaria, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE.

Aby zapewnić odpowiedni poziom przygotowania uczestników do odbycia praktyk w Hiszpanii szkoła podejmie działania przygotowujące przed mobilnością. Działania dla pierwszej grupy rozpoczną się 1.02.2020 (po głoszeniu wyników rekrutacji). Dla drugiej grupy przygotowanie odbędzie się od 1.09.2020. Dla obu grup uczestników zaplanowano działania przygotowawcze w identycznej formie organizacyjnej i merytorycznej. W cyklu przygotowawczym wezmą udział wybrani podczas rekrutacji uczniowie oraz min. dwie osoby z listy rezerwowej.

Przygotowanie do realizacji projektu:

Przygotowanie językowe: celem przygotowania językowego będzie dostosowanie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa technicznego na potrzeby realizacyjne mobilności. Uczestnicy poznają specjalistyczne, fachowe słownictwo branżowe do każdego zawodu, a obok tego będą doskonalić już posiadane umiejętności językowe pozwalające na komunikację w życiu codziennym. Treści nauczania będą służyć nabyciu terminologii fachowej związanej z funkcjonowaniem w miejscu pracy oraz utrwaleniu funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego, umożliwiać rozróżnianie i stosowanie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi. W ramach przygotowania uczniowie nauczą się korzystać z platformy OLS, którą użytkować będą także w czasie mobilności (kursy). 

Przygotowanie pedagogiczne: zapoznanie uczniów z zasadami odpowiedzialnego zachowania podczas pobytu na praktyce zagranicznej. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z: życiem/pracą w Hiszpanii (w oparciu o materiały przekazane przez euroMind), systemem edukacji, zasadami postępowania w nagłych wypadkach, postępowaniu w razie zagubienia dokumentów, wypadku, prośby o pomoc w sytuacji zgubienia się w nowym otoczeniu, możliwościami spędzania czasu wolnego (program kulturowo-językowy realizowany przez euroMind). Ostatnim elementem przygotowania pedagogicznego będą procedury i metody zachowania w sytuacjach nagłych, zapobiegania możliwym zagrożeniom społecznym związanym ze złymi decyzjami, złym zachowaniem, działaniem niezgodnym z celem mobilności, w wyniku czego uczestnicy zwrócą szczególną uwagę na działania zapobiegania konfliktom w grupie oraz ewentualnej procedurze mediacji.

Przygotowanie kulturowe cz. 1: uczestnicy zostaną zapoznani z historią i dniem dzisiejszym Hiszpanii, położeniem geograficznym regionu Andaluzji oraz jego historią i tradycją. Przygotowanie kulturowe i językowe cz.2 (podczas mobilności): euroMind w ramach zajęć kulturowych zorganizuje degustację tradycyjnych krajowych i lokalnych potraw (Paella, Tortilla, Chorizo, etc.), kulturową wycieczkę szlakiem zabytków Sevilli/Malagi, wizytę w Królewskiej Arenie Walk Byków, pokaz flamenco, integracyjny wieczór tapas, wizytę w ogrodach Alcazar, Plaza de Espana. Uczestnikom w ramach programu zostanie zorganizowana wycieczka do Kadyksu, podczas której otrzymają przewodniki oraz opiekę tutora.

Przygotowanie zawodowe: będzie koncentrować się na treningu asertywności i zmotywowania uczestników do efektywnego wykorzystania czasu stażu. Przedstawione zostaną perspektywy zatrudnienia dla osób legitymujących się uznawanymi w całej UE dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych. Efektem będzie opracowanie dokumentu Europass CV, który zostanie przekazany org. przyjmującej przed mobilnością – ułatwi to dobranie zakresu zadań dla uczestników podczas stażu.

Spotkania organizacyjne: uczestnikom zostanie zaprezentowany system ECVET i jego wpływ na proces certyfikacji, system OLS, zasady dokumentowania i raportowania przebiegu stażu. Spotkania organizacyjne (przed każdą mobilnością) z uczniami/ rodzicami będą miały na celu przekazanie ważnych numerów telefonów, adresów, harmonogramu podróży (zasad i warunków podróży lotniczych), zakres ubezpieczenia.

 

Rekrutację uczestników przeprowadza Zespół Rekrutacyjny powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.. W celu poinformowania i zachęcenia potencjalnych uczestników do udziału w projekcie zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne z uczniami oraz ich rodzicami w sprawie wyjaśnienia idei programu Erasmus+.

Informacje o stażu, kryteriach naboru, terminach oraz dokumentacja rekrutacyjna (Formularz uczestnika, Regulamin Rekrutacji) zostaną umieszczone na stronie www szkoły. (zakładka dot. Projektu pn. „Aktualności”)