Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji 


1. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w czasie godzin otwarcia biblioteki szkolnej.
2. Na stanowisku komputerowym może pracować osoba, która wpisze się do zeszytu udostępnionego przez bibliotekarza oraz (w razie potrzeby) przedłoży dokument potwierdzający tożsamość.
3. Maksymalny czas korzystania z komputera dla ucznia i słuchacza wynosi dwie godziny dziennie.
4.Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie, podając:
- Nazwę użytkownika: **********************
- Hasło: *****************
(dane te można uzyskać od nauczyciela-bibliotekarza).
5. Przy jednym stanowisku komputerowym nie mogą przebywać jednocześnie więcej niż dwie osoby.
6. Użytkownikowi nie wolno:
- samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
- bez zgody bibliotekarza dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera;
- zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim oprogramowania;
- używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków kompaktowych, (w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt nauczycielowi-bibliotekarzowi);
- bez zgody wykonywać wydruków na urządzeniach drukujących;
- zmieniać ustawienia: panelu sterowania, drukarek, plików;
- instalować nielegalne oprogramowania;
- nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
- wysyłać niegrzeczne listy, wiadomości oraz zdjęcia;
- przesyłać wielu egzemplarzy tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
7. W czasie korzystania z komputera należy:
- zachować spokój i rozwagę;
- dbać o ład i porządek;
- czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
- wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
- użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
- po skończonych zajęciach poprawnie zakończyć pracę komputera.
8. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie
z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania !
9. Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu
Praca na stanowisku komputerowym wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Należy pamiętać, że sprzęt zasilany jest prądem elektrycznym o niebezpiecznym napięciu 220V. Wszystkie czynności muszą więc być przemyślane i wykonane
z rozwagą.
٭ Niedopuszczalne jest samowolne włączanie urządzeń do sieci elektrycznej.
٭ Niedopuszczalne jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowanie sprzętu, manipulowanie przy sprzęcie znajdującym się w pracowni
i dotykanie przewodów będących pod napięciem.
٭ Należy dbać o stan techniczny i estetyczny sprzętu:
- sprzęt użytkować zgodnie z przeznaczeniem;
- nie zatykać otworów wentylacyjnych w jednostce centralnej i nie kłaść kartek na monitorze;
- nie pisać na elementach do tego nie przeznaczonych.
٭ Zabronione jest włączanie do sieci sprzętu oznaczonego jako "NIESPRAWNY" lub gdy jego niesprawność jest widoczna.
٭ W przypadku chwilowego braku napięcia w sieci bezwzględnie należy wyłączyć zasilanie komputera, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń.
10. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów
٭ W razie wypadku należy powiadomić nauczyciela-bibliotekarza, wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz udzielić pomocy poszkodowanemu.
٭ W przypadku nieprawidłowej pracy komputera lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić nauczyciela-bibliotekarza oraz wyłączyć zasilanie sprzętu.
٭ W razie alarmu przeciwpożarowego należy wyłączyć zasilanie główne pracowni i udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki. Należy stosować się do poleceń osób kierujących akcją ratunkową.