Regulamin
Biblioteki Zespołu Szkół w Polkowicach
(zgodny ze Statutem Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy dz. VIII. Organizacja Szkoły, r. V, § 101)

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Poprzez współpracę z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami prowadzi działania rozwijające kompetencje czytelnicze i indywidualne zainteresowania czytelników, rozwija ich wrażliwość kulturową i społeczną oraz stwarza możliwości efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
3. Pracę biblioteki organizuje koordynator.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i inni pracownicy szkoły.
5. Ze zgromadzonych w wypożyczalni zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, po uprzednim przedłożeniu dokumentu tożsamości.
6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu w czytelni za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza, a do czasopism czytelnik ma wolny dostęp. Czytelnik przebywający w czytelni zobowiązany jest do wpisu w Zeszycie Odwiedzin.
7. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres dwóch tygodni. Wykorzystane materiały powinny być zwrócone do biblioteki. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń i prolongować termin zwrotu.
8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję (o ile nie jest ona zdezaktualizowana) lub inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie zagubionej pozycji.
10. Wypożyczone w ciągu roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w ostatnim miesiącu nauki, w wyznaczonym terminie.
11. Czytelnik, który kontynuuje naukę w szkole może wypożyczyć książki na okres wakacji po zwróceniu przed końcem roku szkolnego wszystkich wcześniej wypożyczonych książek. Książki wypożyczone na okres wakacji należy zwrócić w pierwszym tygodniu nauki, czyli do 10 września nowego roku szkolnego.
12. W przypadku zmiany, zakończenia nauki/pracy w szkole każdy czytelnik (uczeń, nauczyciel) zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką i okazania w sekretariacie uczniowskim podpisanej przez bibliotekarza karty obiegowej.