logo 2

 

 ProjeKt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Ogólne cele projektu: 

- doskonalenie (lub nabywanie) umiejętności zawodowych przez uczestników,
- poznanie wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego
- zdobycie doświadczenia w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

W ramach 4- tygodniowych praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii na terenie miasta Portsmouth stażyści powinni poznać przede wszystkim organizację i funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej małego lub średniego zakładu pracy, nauczyć się stosowania nabytej w szkole wiedzy teoretycznej w określonych zadaniach praktycznych oraz podnieść znacząco swoje umiejętności zawodowe w ramach wybranych kwalifikacji, a także powinni udoskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego (ogólne i zawodowe).

Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu są uczniowie (20 osób) Technikum w Zespole Szkół im. NZE w Polkowicach, którzy widzą potrzebę rozwoju zawodowego, poszerzania swoich umiejętności oraz chcieliby mieć możliwość obserwacji stosowanych metod i narzędzi pracy w innym kraju Unii Europejskiej w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy.

Przygotowanie do realizacji projektu:
Działania przygotowawcze zapewnione uczestnikom będą polegać na uczestnictwu uczniów w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym. Przygotowanie uczestników odbędzie się w okresie od 1 lutego 2017 roku do końca roku szkolnego.
Druga część wsparcia będzie miała miejsce podczas pobytu w Anglii.

Przygotowanie pedagogiczne będzie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami odpowiedzialnego zachowania podczas pobytu na praktyce zagranicznej. Zostanie opracowany regulamin związany z bezpieczeństwem w czasie przejazdu, pobytu w miejscu zakwaterowania i w miejscu odbywania staży. Uczniowie zostaną z nim zapoznani i zobowiązani do przestrzegania, celem minimalizowania i zapobieganiu ryzyka wynikającego z nowych sytuacji. W ramach przygotowania pedagogicznego przeprowadzone będą również zajęcia poświęcone profilaktyce uzależnień oraz radzenia sobie ze stresem i kształtowaniu postaw asertywnych.

Przygotowanie językowe w Polsce to zajęcia doskonalące sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu w komunikacji codziennej. Ogólnym celem przygotowania językowego będzie dostosowanie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim na potrzeby realizacyjne stażu. Uczestnicy poznają specjalistyczne, fachowe słownictwo branżowe do każdego zawodu, a obok tego będą doskonalić już posiadane umiejętności językowe pozwalające na komunikację w życiu codziennym.

W ramach przygotowania językowego w Anglii zostaną przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia będą miały na celu:
1. Uzupełnienie brakującego słownictwa i zwrotów używanych w zakładach pracy,
2. Uzupełnienie podstawowego słownictwa branżowego z języka angielskiego,
3. Pomoc uczniom w redagowaniu poprawnych wpisów w "Dziennikach praktyk".

W trakcie przygotowań do wyjazdu będą organizowane również spotkania informacyjne zarówno z uczestnikami projektu jak i ich rodzicami. Spotkania te będą polegały na przekazywaniu bieżących informacji dotyczących warunków udziału w projekcie, wsparcia praktycznego i logistycznego, podpisania umów z uczestnikami oraz dostarczenia uczestnikom niezbędnych materiałów w przygotowaniu do wyjazdu.

Instytucja partnerska:
Naszym Partnerem jest angielska firma TRAINING VISION, zajmująca się rozwojem międzynarodowych projektów mobilności. Poza organizowaniem praktyk zawodowych w bardzo różnych dziedzinach firma organizuje także wizyty studyjne, zajęcia społeczno-kulturalne. Misją firmy jest zapewnienie miejsc praktyk i staży na wysokim poziomie, zwiększając perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników. Partner zobowiązał się do przygotowania programu kulturalnego, który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji.

Termin realizacji staży zagranicznych: 26.06.2017 r. - 21.07.2017 r.
Planowane daty pobytu za granicą: 25.06.2017 r. - 22.07.2017 r.

Efektem stażu będzie przede wszystkim uzyskanie dokumentu Europass, który odnotowuje europejską ścieżkę kształcenia przy wykorzystaniu jednolitego europejskiego formatu potwierdza i przedstawia w jasny i przejrzysty sposób nabyte przez uczniów umiejętności zawodowe.

Serdecznie zachęcamy do udziału.