Honorując Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i Rok Zbigniewa Herberta, Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach serdecznie zaprasza uczniów wszystkich liceów i techników z powiatu polkowickiego do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim i Plastycznym.

• KONKURS LITERACKI – ZASADY UCZESTNICTWA:

a) Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie pracy pisemnej – interpretacji utworu poetyckiego autorstwa Zbigniewa Herberta.
b) Interpretowany utwór winien pochodzić z tomu „Raport z Oblężonego Miasta” (1983).
c) Minimalna objętość pracy to 250 słów (bez uwzględnienia cytatów).
d) Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu.
e) Zadaniem zdającego jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej za pomocą argumentów pozwalających na jej uprawomocnienie. Uzasadnienie powinno znajdować potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach (np. biograficznym, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym).

• KONKURS PLASTYCZNY – zasady uczestnictwa:

a) Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie pracy na jeden z poniższych tematów:- 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach młodzieży - interpretacja tematu dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.
- Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to, że pozwoliłeś mi w niewysłowionej dobroci Twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki (z „Modlitwy Pana Cogito – podróżnika” Z. Herberta) - dowolna forma artystyczno-plastyczna, np. zdjęcie, grafika komputerowa, szkic, rysunek, itp.
b) Nie dopuszcza się prac grupowych.
c) Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
d) Prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę.

• TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace uczniów powinny być składane w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul Targowa 1, 59-100 Polkowice.

• ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 9 grudnia 2018 r.

Informacje zostaną przesłane do szkół 13 grudnia 2018 r.

• NAGRODY:

Nagrody dla uczestników to książki/gry/akcesoria komputerowe, dyplomy, pamiątkowe gadżety.

Nagrody zostaną wręczone na specjalnej gali w grudniu 2018 r. Dokładny termin będzie podany wraz z informacją o wynikach.

UWAGA! Pełny regulamin konkursu w załączniku [plik] i na stronie internetowej: www.polkowice.edu.pl