Zapraszamy do zapoznania się z informacją pedagoga szkolnego dotyczącą zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych na rok szkolny 2018/2019.

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polkowice można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach ul. Lipowa 1 pokój nr 6 w terminie do dnia 15 września 2018 r.

 

 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Polkowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę               w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) tj. kwota 514 zł netto na osobę.

 

Dochody pomniejsza się o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium i zasiłek szkolny);
 • pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
 1. Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności -  za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na :
 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • wniosek dyrektora szkoły;
 • mogą być również przyznawane z urzędu.
 1. Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto.

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 • dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
 • ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,
 • utrata pracy przez obojga rodziców,
 • innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Polkowice,
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

Opracowanie: Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny