w edukacji

 

 ProjeKt: W EDUKACJI ZMIANY – SUKCES UCZNIÓW MUROWANY!"

 

 

 

Tytuł projektu: "W EDUKACJI ZMIANY – SUKCES UCZNIÓW MUROWANY!"

Okres realizacji projektu:01.09.2016r. – 31.07.2018 r.

Fundusz: RPO WD 2014-2020  Działanie 10.2Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Wartość projektu:618 270,66 zł

Kwota dotacji UE:525 530,06

Kwota dotacji z budżetu krajowego: 61 827,06zł

Umowa o dofinansowanie nr: RPDS.10.02.01-02-0020/16-00 z dnia 30 listopada 2016 r.

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego, powiązany z rozwojem kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz zindywidualizowanym podejściem do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania będą realizowane w ramach współpracy trzech jednostek oświatowych, dla których organemprowadzącym jest Powiat Polkowicki, tj.: Zespołu Szkół w Chocianowie, Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz Powiatowego OśrodkaPoradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Za koordynację projektu odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Działania, zaplanowane na dwa lata szkolne, skierowane będą do 203 uczniów i ich rodziców oraz 14 nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, językowych, informatycznych i przedsiębiorczości. Otrzymają wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Dla wyróżniających się uczniów zaplanowano program stypendialny. Nauczyciele wezmą udział w spotkaniach sieci współpracy i szkoleniach rozwijających m. in. kompetencje cyfrowe, a rodzice uczniów - w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Projekt przewiduje doposażenie 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych Zespołu Szkół w Chocianowie w sprzęt dydaktyczny i narzędzia TIK (zakupione zostaną m.in. urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (lustrzanka), laptopy z oprogramowaniem, rzutnik pisma, pomoce dydaktyczne) oraz 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych Zespołu Szkół w Polkowicach- w tym urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (lustrzanka), laptopy z oprogramowaniem, system e-klasa, wideoprojektory, mikroskopy, kamera cyfrowa, wizualizery, tablica interaktywna, dygestorium i inne pomoce dydaktyczne. Dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zakupiony zostanie mobilny sprzęt terapeutyczny – EEG Biofeedback. Ponadto w Zespole Szkół w Chocianowie zmodernizowana zostanie sieć internetowa (w tym utworzenie w szkolnej bibliotece centrum multimedialnego dla uczniów, składającego się z telewizora, 6 laptopów i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego).