Polkowice: Remont budynku Zespołu Szkół
Numer ogłoszenia: 261262 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97043 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 76 74 65 101, faks 76 74 65 180.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Zespołu Szkół.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy obejmuje : Remont strefy wejścia zewnętrznego do piwnicy (szatni uczniowskiej) w tym : -wymiana ślusarki drzwiowej -wyprofilowanie posadzki -wykonanie odwodnieniowych wpustów podłogowych Remont elementów dachu budynku administracyjnego w tym : -remont pokrycia dachowego -remont czapek kominowych i przemurowanie zwieńczeń kominów -naprawę obróbek blacharskich kominowych i wpustów odwodnieniowych -remont instalacji odgromowej Remont pomieszczeń w tym toalet w segmencie dydaktycznym : -wymiana okładzin ceramicznych podłogi i ścian -wymiana -białego montaż-, wpustów podłogowych, kratek wentylacyjnych -dostawa i montaż ścianek z płyt laminowanych -wykonanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi i olejnymi Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w specyfikacji technicznej (ST) i przedmiarze robót. Zamawiający wymaga aby na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz minimum 36 miesięcy rękojmi za wady. Udzielona przez Wykonawcę 36 - miesięczna gwarancja oraz 36-miesięczna rękojmia za wady obejmuje w szczególności roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235217,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ