Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego informuje o zmianach w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym2020/2021 (Formuła 2021):

1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia2020 r. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r., w których wskazano m.in. zadania w informatorach wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych, zmodyfikowaną listę środków gramatycznych, których znajomość będzie sprawdzana w zadaniach egzaminu z języków obcych nowożytnych, zmodyfikowane listy lektur obowiązkowych przeznaczonych na egzamin z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej z zastrzeżeniem osób, o których mowa w pkt 5.

4. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny.

5. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

6. Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

7. Absolwent, który w latach ubiegłych nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten egzamin lub te egzaminu zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2021 r.(załącznik 31).

8. Absolwent, który w latach ubiegłych nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).

9. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do egzaminu w „starej” formule, w roku szkolnym 2020/2021 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „Formule 2021”.

10. Absolwenci, którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, nie uzyskali świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu maturalnego w „Formule 2021” w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym.

11. Absolwenci LO, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2015 r., i do 2020 r. włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości, w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie (do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej), ponieważ w październiku 2020 r. upłynął 5-letni okres, w którym absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.

12. Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 8 lutego 2021 r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się wiążąca.

13. Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

14. Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu (pkt 5), składają stosowną informację do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021r. (załącznik 30). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo zdanej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

15. W 2021 r. części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w terminie poprawkowym nie przeprowadza się.

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk