Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) powinieneś to przeczytać!

 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ogłasza:

XVIII edycję Programu „Stypendia Pomostowe” na rok 2019/2020

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną  w 2019 r. i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok dziennych studiów stacjonarnych, realizowanych na uczelniach publicznych w Polsce, w trybie jednolitym lub dwustopniowym;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym   liczbę punktów nie mniejszą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688,00 zł brutto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności , do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

 

Nabór stypendystów będzie prowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów w roku akademickim 2018/2019” /wraz z załącznikami/.

Wszystkie wzory dokumentów oraz regulamin przyznawania stypendiów pomostowych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl  segment IA /wraz z załącznikami/.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach

Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 01 lipca do 17 sierpnia 2019 r.

Termin składania wniosków w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa upływa 23 sierpnia 2019 r. / liczy się data stempla pocztowego/.

 

Wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w podanym terminie w położonym najbliżej względem zamieszkania Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Informacji o Programie udziela:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

oddział Terenowy we Wrocławiu

ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

tel.: 71/35-63-919  fax. 71/35-79-097               

 

                                                                                               pedagog szkolny

                                                                                                Jolanta Jasiurska