Uwaga rodzice i uczniowie. Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 można składać wnioski o dofinansowanie do podręczników szkolnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom szkół ponadgimnazjalnych w 2017 r. – "WYPRAWKA SZKOLNA".

"WYPRAWKA SZKOLNA" ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy polegającej na dofinansowaniu do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna".

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Szczegółowe warunki i kryteria udzielania pomocy uczniom objętych programem określone są w projekcie programu "Wyprawka szkolna", który znajduje się na stronie internetowej www.legislacja.rcl.gov.pl

Do Rządowego programu "Wyprawka szkolna" mogą przystąpić uczniowie ze wszystkich klas LO, Technikum i ZSZ mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z autyzmem - w tym zespołem Aspergera oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie gminy Polkowice.

Kryterium dostępu do pomocy:
• Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie bez względu na wysokość dochodu rodziny.
• Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi po spełnieniu następujących wymagań:
1. Złożeniu wniosku wraz z wymaganą dokumentacją u pedagoga szkolnego wewrześniu 2017 r.
2. Przedłożeniu dowodu zakupu podręczników (np.: paragon, imienna faktura VAT, rachunek itp.).
3. Wysokość pomocy finansowej na zakup podręczników nie może przekroczyć kwoty:
- dla uczniów LO i Technikum – 445, 00 zł;
- dla uczniów ZSZ – 390,00 zł.

Ważne informacje:
1. Uczniowie, którzy zamierzają korzystać z Rządowego programu "Wyprawka szkolna" proszeni są o gromadzenie faktur, rachunków lub paragonów za każdy zakup podręcznika.
2. Należy pamiętać, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników, kompendiów wiedzy itp. wydawnictw.

Jolanta Jasiurska - pedagog szkolny