Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich uczniów, którym wyznaczono promocyjne egzaminy poprawkowe do zapoznania się z poniższym harmonogramem.